Podmienky inzercie

Názov portálu je Autohub s trvalým odkazom na webovú stránku www.autohub.sk. Prevádzkovateľom portálu je Ing. Aleš Heimlich, adresa: Plevník-Drienové 163, 018 26 Plevník-Drienové. Venujte prosím dostatočnú pozornosť prečítaniu a pochopeniu nasledujúcich podmienok portálu.

Portál Autohub (ďalej len „portál“) ponúka užívateľom stránky možnosť uverejňovať, prispievať a vkladať obsah, ktorý súvisí s inzerciou produktov alebo služieb vloženými registrovanými užívateľmi.

 • Užívateľ – Každá osoba, ktorá používa portál a jeho služby za akýmkoľvek účelom.
 • Účet – Bezplatná služba tohto portálu, ktorá vznikne po úspešnej registrácií užívateľa. Na základe služby „účet“ môže užívateľ naplno využívať všetky služby a výhody určené registrovaným užívateľom. Medzi tieto služby patrí vkladanie multimediálneho a textového obsahu určeného pre seba a ďalších užívateľov portálu.
 • Registrácia – Registráciou vyjadruje užívateľ jednoznačný súhlas s „Podmienkami inzercie“ tohto portálu. Výhody vyplývajúce zo služby „Registrácia“ sú opísané pod definíciou pojmu „účet“. Pri registrácie užívateľ vkladá osobné, prípadne iné údaje. Tento proces je podrobne popísaný v „Ochrana osobných údajov„.
 • Prihlásenie – Úspešne prihlásiť sa môže len registrovaný užívateľ. Prihlásením sa do portálu, pomocou užívateľského mena a hesla zadaných pri registrácií, užívateľ dostáva práva pre vstup do služby „účet“, ktorej výhody a podrobný popis je uvedený pod pojmom „účet“.
 • Odhlásenie – Bezpečným odhlásením sa z portálu užívateľ stráca prístup k službe „účet“, ktorej výhody a popis je uvedený pod pojmom „účet“.
 • Podmienky inzercie – Podmienky, povinnosti a práva užívateľa portálu, za akých môže využívať služby ponúkané týmto portálom.
 • Ochrana osobných údajov – Zadaním osobných údajov nevyhnutných na registráciu užívateľa na portály užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Viac na „Ochrana osobných údajov.“
 • Cookies – Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Tieto podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa portál v pozícii „Užívateľ“. K osobitnému odsúhlaseniu týchto podmienok ste vyzvaný napríklad pri registrácií a prídávaní nového inzerátu, resp. nového multimediálneho alebo textového obsahu. Potvrdením, že ste informovaný a súhlasíte s týmito podmienkami, je odsúhlasenie podmienok inzercie tohto portálu, kde užívateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:

 • nemôže zhromažďovať údaje o iných užívateľoch,
 • nemôže kopírovať, zhromažďovať, propagovať obsah pridaný inými užívateľmi, prípadne poskytovať tento obsah iným stranám,
 • nemôže sledovať, resp. inak obťažovať iných užívateľov,
 • nemôže znehodnocovať alebo poškodzovať tento portál a všetky služby ním ponúkané,
 • nemôže úmyselne alebo neúmyselne porušovať miestne, štátne a medzinárodné práva a zákony,
 • nemôže šíriť ani sa podieľať na šírení akéhokoľvek škodlivého softvéru, ktorý môže poškodiť prevádzkovateľa ako aj užívateľa portálu, a ktorý môže poškodiť funkčnosť portálu a jeho obsah z technického aj právneho hľadiska,
 • nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo akejkoľvek inej činnosti súvisiacej s týmto portálom šíriť neoprávnenú reklamu, iné reklamné materiály, nevyžiadanú elektronickú poštu a akúkoľvek ďalšiu nevyžiadanú komunikáciu alebo odovzdávanie údajov, ktoré môže prevádzkovateľ vyhodnotiť ako nežiadúce,
 • nemôže uverejniť, odosielať, prijímať, upravovať alebo poskytovať iným stranám akýkoľvek obsah, ktorým dochádza k porušeniu ochrannej známky, patentu, obchodného tajomstva, autorských práv a iných práv a vlastníctva.
 • nemôže akoukoľvek formou šíriť alebo podieľať sa na šírení obsahu, ktorý je nezákonný, poškodzujúci ľudské práva, výhražný, obťažujúci, protiprávny, vulgárny, hanobiaci, nenávistný, rasovo motivovaný, protietnický a znevažujúci národonostné menšiny,
 • pridaním multimediálneho alebo textového obsahu (recept, fotografia, článok, komentár, príspevok) užívateľ udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie tohto obsahu,
 • nemôže uverejňovať erotické inzeráty, eskortné služby, erotické služby, eroticky zamerané pracovné ponuky a pornografické služby,
 • nemôže otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu, politické hnutie alebo jej predstaviteľov,
 • nemôže uverejňovať inzeráty obsahujúce informácie o osobných údajoch tretej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu,
 • nemôže propagovať a predávať lieky, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, e-cigarety, alkohol, drogy a omamné látky

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať príspevky:

 • porušujúce platné zákony a legislatívu na území Slovenskej republiky,
 • obsahujúce obscénne, nenávistné, zastrašujúce, vulgárne, zosmiešujúce a hanlivé výrazy,
 • porušujúce autorský zákon,
 • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné produkty a služby,
 • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
 • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu prevádzkovateľa alebo iného užívateľa,
 • podporujúce rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb
 • veškerá komunikácia bude v súlade s podmienkami inzercie uvedených v tomto dokumente

V prípade porušenia akéhokoľvek pravidla je prevádzkovateľ oprávnený odstrániť účet užívateľa a jeho obsah, ktorý porušil jedno alebo viacero podmienok používania portálu. Prevádzkovateľ nie je povinný užívateľovi uviesť dôvody, pre ktoré došlo k odstráneniu jeho účtu.

 • Prevádzkovateľ má právo nenávratne odstrániť registráciu, resp. účet užívateľa z dôvodu žiadosti užívateľa o odstránenie účtu s udaním dôvodu alebo bez udania dôvodu,
 • prevádzkovateľ má právo nenávratne odstrániť registráciu, resp. účet užívateľa z dôvodu zistenia porušenia všeobecných podmienok používania portálu alebo zistenia iných dôvodov, ktoré sú zo strany prevádzkovateľa opodstatnené pre odstránenie účtu užívateľa,
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pre odstránenie alebo zmenu multimediálneho alebo textového obsahu, ak nie je v súlade s podmienkami inzercie portálu alebo z iných dôvodov, ktoré sú zo strany prevádzkovateľa opodstatnené pre takéto konanie,
 • prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo pre zmenu poskytovaných služieb a podmienok inzercie, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa,
 • všetky služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje, sú poskytované bezodplatne.
 • Užívateľ vyhlasuje, že ak sa preukáže prípadné porušenie zákona, zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb zo strany užívateľa, je povinný prevádzkovateľa odškodniť za akékoľvek škody, straty alebo ujmy, ktoré mu vzniknú v dôsledku tohto porušenia.
 • užívateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní prostredníctvom webovej stránky www.autohub.sk,
 • obsah pridaný užívateľom na webovú stránku www.autohub.sk považuje prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo užívateľa,
 • užívateľ berie na vedomie, že všetok obsah, ktorý uverejní a spravuje prostredníctvom portálu, uverejňuje a spravuje bezodplatne,
 • užívateľ má právo požiadať o odstránenie alebo vykonanie zmeny účtu a s ním spojených údajov.

Pri nami poskytovaných službách rešpektujeme Vaše práva a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pravidlá, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov sú uvedené v „Ochrana osobných údajov“, ktoré sú uverejnené a dostupné na https://www.autohub.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Užívateľ si je vedomý, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú.
 • Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb portálu, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb portálu na akúkoľvek dobu, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.

Prevádzkovateľ aj užívateľ vyhlasujú, že „Podmienky inzercie“ tohto portálu si prečítali, porozumeli a budú sa nimi riadiť v súlade s podmienkami vyššie uvedenými a budú využívať tento portál v súlade so všetkými uvedenými právami a nariadeniami a nebudú úmyselne a neúmyselne narušovať prevádzku a myšlienku tohto portálu.

Podmienky inzercie vstupujú do platnosti odo dňa a vrátane dňa 18.11.2020.

Aktualizácia 22.11.2020.

Autohub je internetový portál, ktorý poskytuje online inzertné služby pre všetkých úplne zdarma.
Autohub.sk © 2020-2021. Všetky práva vyhradené.